The beginning of 'slyot avtorskoy pesni', St-Cergue, 2002